Press Release

Stockholm 12 november 2021

Lundin Energy ifrågasätter den rättsliga grunden för Åklagarmyndighetens åtal i förhållande till bolagets tidigare verksamhet i Sudan

Lundin Energy AB (“Lundin Energy” eller “bolaget”) har efter bolagets första pressmeddelande den 11 november 2021 ytterligare granskat Åklagarmyndighetens åtal mot Ian H. Lundin och Alex Schneiter för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Bolaget publicerar därför idag en sammanfattning av hur bolaget ställer sig till åtalet, sammanställd av bolagets försvarsadvokater, för att tydliggöra bolagets försvar. Ian H. Lundin, Alex Schneiter och bolaget fortsätter att kraftfullt bestrida åtalet och bolaget bekräftar att det inte finns någon grund för anklagelserna om felaktigt agerande av någon av dess företrädare. Bolaget bekräftar även att det inte ser några omständigheter under vilka en företagsbot eller förverkande av ekonomiska fördelar skulle kunna utdömas och bedömer att de operativa och finansiella prognoser som bolaget tidigare meddelat inte kommer att påverkas.

Efter en omfattande granskning av allt förundersökningsmaterial och en första bedömning av detaljerna i åtalsbeslutet anser bolaget och dess försvarsadvokater att det helt enkelt inte är möjligt att dra slutsatsen att någon företrädare för bolaget, varken direkt eller indirekt, varit delaktig i att uppmuntra någon att begå folkrättsbrott; än mindre att någon gärningsman som ett resultat av en sådan uppmuntran skulle ha begått sådana brott. Eftersom åklagaren utifrån en objektiv bedömning inte kan förvänta sig en fällande dom i ett åtal mot företrädare för bolaget, riskerar han att driva ett obefogat åtal.

Nick Walker, koncernchef och vd i Lundin Energy kommenterade:
”Detta fall saknar både rättslig grund och är fundamentalt bristfälligt. Det finns inga bevis som knyter någon representant för bolaget till de påstådda huvudbrotten och vi ser inga omständigheter där en företagsbot eller förverkande av ekonomiska fördelar skulle kunna utdömas. Bolaget avser att kraftfullt bestrida en eventuell företagsbot och ett eventuellt förverkande av ekonomiska fördelar, och vår bedömning är att de operativa och finansiella prognoser som tidigare offentliggjorts inte kommer att påverkas.”

Bolaget publicerar därför idag en sammanfattning av hur bolaget ställer sig till åtalet, sammanställd av bolagets försvarsadvokater, för att tydliggöra bolagets försvar, som finns tillgänglig på denna länk https://www.lundinsudanlegalcase.com/wp-content/uploads/2021/11/Lundin-Energy-AB-counsels-statement-2021-11-12.pdf

Denna sammanfattning visar tydligt att det finns sex viktiga områden där Åklagarmyndighetens åtalsbeslut är fundamentalt bristfälligt:

1. Bolaget bedrev en helt legitim och ansvarsfull verksamhet i Sudan, som en del av ett internationellt konsortium. Verksamheten bedrevs i linje med de ramverk för konstruktivt engagemang i landet som uppmuntrades av FN, EU och Sverige.

2. Det finns inga bevis eller giltiga skäl för att hävda att medhjälp till grovt folkrättsbrott begåtts av någon bolagsrepresentant.

3. Åklagarens beskrivning av den brottsliga gärningen är oerhört vag och otydlig, efter elva års arbete med förundersökningen uppfyller den fortfarande inte grundläggande krav enligt svensk lagstiftning.

4. NGO-rapporterna som Åklagarmyndigheten hänvisar till kan inte användas som bevis i domstol då de främst är avsedda för opinionsbildning och aktivism och saknar trovärdighet, noggrannhet och tillförlitlighet.

5. Förhören med målsäganden från förundersökningen innehåller omfattande felaktigheter och ofullständig information, och det finns stora frågetecken kring trovärdigheten och integriteten avseende hur målsäganden identifierats av åklagaren.

6. Det saknas grund för utdömande av en företagsbot eller förverkande av ekonomiska fördelar mot bolaget, främst då inget brott begåtts i samband med att bolaget har bedrivit legitim affärsverksamhet, men även då beräkningarna bygger på helt felaktiga antaganden, vilket leder till ett storleksmässigt överdrivet belopp som saknar rättslig grund och är högst spekulativt.

Åklagarmyndighetens beslut att väcka åtal är ännu ett steg i en lång rättsprocess där det kan ta många år att nå ett avslut. Åklagarmyndigheten har ignorerat ett stort antal inlagor och ansökningar, som oberoende juridiska experter inklusive framstående professorer i internationell rätt står bakom, om varför detta fall lagligen inte bör tillåtas fortsätta.

Biörn Riese, Jurie, ombud för bolaget säger följande:
”Efter att ha följt denna till synes oändliga förundersökning på nära håll under många år är vi fortsatt övertygade om att verksamheten i Sudan var normal, helt legitim och att det saknas såväl grund för ett åtal mot någon av bolagets företrädare som eventuella anspråk mot bolaget. Trots att vi är oerhört besvikna och bekymrade över att Åklagarmyndigheten har väckt åtal istället för att lägga ned förundersökningen, vilket borde ha gjorts för länge sedan, ser vi åtminstone början på slutet av detta. Vi är övertygade om att domstolen kommer att anse att Åklagarmyndighetens yrkande saknar rättslig grund.”

Ian H. Lundin, Alex Schneiter och bolaget kommer fortsätta att ifrågasätta den rättsliga grunden av åtalet på flera punkter, inklusive den långsamma handläggningen, den vaga gärningsbeskrivningen och Åklagarmyndighetens utövande av s.k. ”universell jurisdiktion”. Som ett resultat av detta är det möjligt att fallet inte ens prövas i sak i en rättegång.

Bolaget är fortsatt fast förvissat om att både försvaret och de omfattande bristerna i förundersökningen kommer att tas i beaktan under domstolsprocessen och resultera i att ingen företrädare anses ha gjort sig skyldig till felaktigt agerande.

Bolaget fortsätter att utvärdera och följa utvecklingen av detta fall och kommer att lämna uppdaterad information till marknaden vid behov.

Mer information om bolagets tidigare verksamhet i regionen, ärendet fram till dagens datum samt våra farhågor över den rättsliga processen finns tillgänglig på www.www.lundinsudanlegalcase.com.

 

För investerarrelaterade frågor kontakta:
Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
[email protected]

För mediaförfrågningar kontakta:
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
[email protected]

Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 

back to Statements page