COMPANY STATEMENTS

SHAREHOLDER AGM PROPOSAL

30 March 2021

Proposal to adopt a human rights oriented legal strategy

A shareholder proposes that the company aligns its legal defence strategy with its human rights policy. In human rights cases, its legal counsels will equally defend and protect the right of suspects to a fair trial, and the right of victims of investigated abuses to access to justice and prompt redress. In the ongoing war crimes investigation, this includes immediate and unrestricted sharing with the Prosecution Authority of any information that is relevant to the investigation, and avoidance of delays.

Explanation

It is in the best interest of the company and its shareholders that “Human rights are respected and protected throughout Lundin Energy’s activities”. International standards recognise access to justice and prompt redress as basic human rights that victims of crimes are entitled to. Nevertheless, in the war crimes case the company is solely focussing on defeating the prosecution. Since 2010, the three teams of lawyers who are in the pay of the company have been carrying out a hostile and uncooperative legal strategy that is highly inappropriate in a human rights case. On behalf of the company, they have been under‐ mining the Swedish framework for the protection of human rights by slowing down the investigation and concealing information. This defence strategy infringes on basic human rights of victims of the investigated crimes, and is unacceptable.

How Lundin Energy delays justice

 • Frivolous requests for the removal of prosecutors. All requests have been denied, but they consume considerable time. Their sole and predictable outcome is the delay of justice.
 • Multiple procedures challenging the sharing of material from the investigation with the legal counsels of witnesses. Courts and the Ombudsman have rejected them all, citing Swedish law and established practice. Such pointless procedures merely delay the investigation.
 • Multiple requests to annul the decision by the Government of Sweden to authorise prosecution. They have been thrown out for absence of legal merit. Vain procedures like these burden the legal system and delay justice.
 • Relentless requests for additional information and preparation time with, as their sole and predictable outcome, delay of justice.
 • Repeated motions to close the entire war crimes investigation for violating the suspects’ right to a trial within reasonable time. The motions would effectively deny victims of war crimes any access to justice and are not supported by Swedish law or the case law of the European Court of Human Rights.

How Lundin Energy conceals the truth

 • In 2012, the Board of Directors advised that an independent investigation into the operations in Sudan would be inappropriate, unnecessary, inconclusive, and would not be in the best interest of the company and its shareholders. Nevertheless, in 2014 Lundin Energy conducted a comprehensive investigation into its Sudanese operations and their connections with human rights violations, in which a large number of documents from the era were collected, catalogued and analysed, and many people were interviewed. Lundin Energy refuses to share its investigation with the prosecution and is hiding it from its shareholders. This frustrates the investigation and deprives shareholders of the ability to assess the true status of the company.
 • Despite assurances of full cooperation with the investigation, Lundin Energy does not give the prosecutor full access to available information, suggesting that it is withholding facts about human rights violations from the court.

In addition, from a human rights perspective, the Swedish authorities’ suspicion that Lundin Energy staff have harassed and bribed witnesses and victims of war crimes warrants a prompt and full investigation to identify, stop and remedy any abusive practice. Instead, the company issued a statement of innocence.

Egbert Wesselink
PAX
www.unpaiddebt.org

Årsstämma
Lundin Energy AB
30 mars 2021

Förslag till att anta en juridisk strategi förankrad i de mänskliga rättigheterna

Ett aktieägarförslag om att företaget anpassar sin juridiska försvarsstrategi till att följa företagets policy för mänskliga rättigheter. I mänskliga rättighetsärenden ska företagets juridiska företrädare lika mycket försvara och skydda de misstänktas rätt till en rättvis rättegång som de utredda brottsoffrens rättigheter till en skyndsam rättslig prövning. I den pågående brottsutredningen om brott mot den internationella humanitära rätten inkluderar detta att företaget omedelbart och obegränsat delar med sig till åklagarmyndigheten all information som är relevant för utredningen samt, undviker åtgärder som kan orsaka ytterligare förseningar.

Förklaring

Det är i företagets och dess aktieägares bästa intressen att ”mänskliga rättigheter respekteras och skyddas i all verksamhet som Lundin Energy bedriver”. Internationella standarder erkänner rätten till skyndsam rättslig prövning och upprättelse som grundläggande för brottsoffrens mänskliga rättigheter. I krigsbrottsfallet fokuserar företaget endast på att besegra åklagaren. Sedan 2010 har tre team av advokater, samtliga betalade av företaget, drivit en motsträvig och icke‐samarbetsvillig juridisk strategi som är mycket olämplig i ett mänskligt rättighetsperspektiv. På företagets vägnar har de undergrävt det svenska ramverket till skydd för de mänskliga rättigheterna, genom att bromsa utredningen och dölja information. Denna försvarsstrategi kränker brottsoffrens grundläggande mänskliga rättigheter och är oacceptabel.

Hur Lundin Energy försenar rättvisan

 • Meningslösa begäran om att avlägsna åklagare från utredningen. Alla dessa har nekats, men de har ödslat mycket tid. Det enda och förutsägbara resultatet är att rättvisan försenas.
 • Flera processer för att utmana att material från utredningen delas med målsägarbiträden. Både domstolar och JO har avvisat alla dessa med hänvisning till svensk lag och etablerad praxis. Sådana meningslösa förfaranden försenar bara utredningen.
 • Flera begäran om att ogiltigförklara ett beslut av svenska regeringen för att tillåta åtal i folkrättsbrott. Dessa begäran har nekats på grund av att de saknar giltiga skäl. Dessa till synes meningslösa processer belastar rättssystemet och försenar rättvisan.
 • Obevekliga begäran om insyn i utredningen och begäran om ytterligare förberedelsetid vars enda och förutsägbara resultat är att dessa försenar rättvisan.
 • Upprepade begäran om att stoppa hela utredningen av folkrättsbrott för att utredningen ska ha kränkt de misstänktas rätt till en rättslig prövning inom rimlig tid. En begäran som skulle neka offren för folkrättsbrott rätten till rättslig prövning, något som det inte finns stöd för i varken svensk lag eller i rättspraxis från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Hur Lundin Energy döljer sanningen

 • 2012 meddelade styrelsen att en oberoende utredning av verksamheten i Sudan skulle vara olämplig, onödig, ofullständig och inte vara i företagets och dess aktieägares bästa intresse. Icke desto mindre genomförde Lundin Energy 2014 en omfattande utredning av företagets verksamhet i Sudan och deras kopplingar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, där ett stort antal dokument från eran samlades in, katalogiserades och analyserades och många personer intervjuades. Lundin Energy vägrar att dela med sig av sin utredning med åklagaren och döljer den från sina aktieägare. Detta frustrerar utredningen och berövar aktieägarna möjligheten att bedöma företagets verkliga status.
 • Trots försäkringar om att de samarbetar fullt ut med utredningen ger inte Lundin Energy åklagaren full tillgång till tillgänglig information, vilket tyder på att företaget håller tillbaka fakta om brott mot mänskliga rättigheter från domstolen.

Dessutom, ur ett människorättighetsperspektiv, svenska myndigheters misstankar om att Lundin Energy‐personal kan ha medverkat till att trakassera och muta vittnen och offer för krigsförbrytelser, visar tydligt att det krävs en snabb och fullständig utredning för att identifiera, stoppa och avhjälpa all missbruk. Istället utfärdade företaget en oskuldsförklaring.

Egbert Wesselink
PAX
www.unpaiddebt.org

Annual General Meeting
Lundin Energy AB
30 March 2021

Proposal to disclose the costs of the investigation into aiding and abetting atrocity crimes

A shareholder proposes that the company discloses in detail all current and projected direct and indirect costs connected with the legal defence of Chairman Ian Lundin, former CEO Alex Schneiter, and the company itself.

Årsstämma
Lundin Energy AB
30 mars 2021

Förslag om att ange kostnaderna företaget lagt ner på brottsutredningen om medhjälp till brott mot den internationella humanitära rätten

En aktieägare föreslår att bolaget i detalj avslöjar alla nuvarande och beräknade framtida direkta och indirekta kostnader i samband med det juridiska försvaret av styrelseordförande Ian Lundin, tidigare VD Alex Schneiter, och bolaget självt.

Egbert Wesselink
PAX
www.unpaiddebt.org

back to Statements page