COMPANY STATEMENTS

SHAREHOLDER AGM PROPOSAL

4 May 2017

Proposal Submitted to the 4 May 2017 Annual General Meeting of Lundin Petroleum AB

Proposal

Submitted to the 4 May 2017 Annual General Meeting of Lundin Petroleum AB
A shareholder proposes that the Annual General Meeting calls on the Board of Directors to
1. allocate SEK 5 billion to remedy the company’s adverse human rights impacts in Sudan, and
2. request the Swedish Government to design a related remedy mechanism that is impartial,
protected from corruption, free from political or other attempts to influence the outcome, effective, and enjoys the confidence of the victims.

Supporting Statement

There is overwhelming evidence that Lundin’s activities in Sudan have had adverse human rights impacts and the company has never presented any facts or assessments that indicate otherwise.

Lundin Petroleum has endorsed the UN Guiding Principles, including that companies must know and show their impacts, and provide for or cooperate in the remediation of adverse human rights impacts of their operations. Nevertheless, the company has not assessed its human rights impacts in Sudan. Nor has it shown an interest in the victims of the abuses to which its activities were directly linked. Instead, the company confuses the fact that it has had adverse impacts with the fact that the Swedish State suspects Mr Ian Lundin and Mr Alexandre Schneiter of aiding and abetting certain war crimes. However, the company is not part of any judicial proceedings and the public prosecutor is not assessing its human rights impacts.

The burden of proof for war crimes is very high and the ability of a prosecutor to investigate crimes that have been committed in other countries is limited – especially in countries with governments that are not functioning or cooperative, like South Sudan and Sudan. The objectives, procedures and standards for assessing human rights impacts are far removed from those of criminal investigations. They are carried out by the company itself and/or independent experts and look at the full spectrum of human rights, attaching importance to the perspectives of all stakeholders in an effort to seek the truth, not to plead innocence. By confusing the two processes, the company has chosen for polarization, blocks the path towards a constructive resolution, and fails its commitment to human rights.

Lundin Petroleum can still start living up to its principles and make up with the people that it left behind in Sudan. That will have to start with a compelling show of goodwill. Only by allocating a convincing amount of money for the remedy of victims, that reflects the measure of their suffering and damages, can the company demonstrate a credible level of commitment. SEK 5 billion is a fair and reasonable amount. Together with sincere efforts to realize a proper remedy mechanism, this would start rebuilding trust in the company’s societal commitments and moral integrity.

Förslag Överlämnas till Lundin Petroleum AB:s bolagsstämma, 4 maj 2017

Förslag

En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen att
1. anslå en summa på 5 miljarder kronor för att gottgöra de negativa konsekvenserna bolagets verksamhet i Sudan har haft för de mänskliga rättigheterna, och
2. föreslå den svenska regeringen att utforma en mekanism för kompensation; som är opartisk, skyddad från korruption, fri från politisk eller av annan inblandning för att påverka resultatet, är effektiv, och åtnjuter offrens förtroende.

Uttalande till stöd för förslaget

Det finns överväldigande bevis för att Lundins verksamhet i Sudan har haft negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och företaget aldrig har lagt fram fakta eller andra bedömningar som motsäger detta.

Lundin Petroleum har åtagit sig att följa FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och företag (UNGP), vilket innebär att företagets verksamhet inte ska orsaka, bidra eller vara kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter. Företaget är också skyldig till att känna till om dess verksamhet bidragit till eller varit kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter. Och om företaget har kunskap om att det bidragit till kränkningar är det också skyldigt att rapportera om hur detta har skett. Likaså bör de inleda en process för att gottgöra en negativ inverkan deras verksamhet har haft på de mänskliga rättigheterna. Trots detta har bolaget inte utvärderat hur verksamheten har orsakat, bidragit eller varit kopplade till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sudan. Inte heller har Lundin Petroleum visat något intresse för alla de människor som utsattes för kränkningar som företagets verksamhet bidragit till. Istället förvillar företaget de negativa effekter det bidragit till med det faktum att den svenska staten har delgivit ordförande Ian Lundin och VD Alexandre Schneiter misstanke om medhjälp till brott mot internationell rätt. Företaget ingår dock inte i en rättslig process och en åklagare kommer inte heller att bedöma företagets bidrag till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Bevisbördan vid krigsförbrytelser är mycket hög och möjligheterna för en åklagare att utreda brott som har begåtts i andra länder är begränsade – särskilt i länder med regeringar som inte fungerar eller är samarbetsvilliga, som de i Södra Sudan och Sudan. De mål, regler och normer som används för att bedöma kränkningar av mänskliga rättigheterna ligger långt från vad som förekommer i brottsutredningar. Dessa genomförs av företag själva och, eller, av oberoende experter och bedömer hela bredden av de mänskliga rättigheterna, samt fäster vikt vid perspektiv från alla intressenter i ett försök att finna sanningen, och inte för att försöka bevisa sin oskuld. Genom att blanda ihop de två processerna har företaget valt polarisering, och blockerar därmed vägen mot en konstruktiv lösning, samt undergräver sitt engagemang för de mänskliga rättigheterna.

Lundin Petroleum kan fortfarande börja leva upp till sina principer och gottgöra de människor som företaget lämnade kvar i Sudan. För detta krävs det dock att företaget börjar med en övertygande uppvisning av välvilja. Endast genom att anslå en övertygande summa pengar för att gottgöra offren, en summa som avspeglar graden av det lidande och de skador de utsattes för, kan företaget visa ett trovärdigt engagemang. 5 miljarder kronor är en rättvis och rimlig summa. I och med ett uppriktigt åtagande att förverkliga en reell mekanism för att gottgöra offren kan bolagets samhällsåtaganden och moraliska integritet återskapas.

back to Statements page