COMPANY STATEMENTS

Öppet brev

8 juni 2010

Öppet brev till Lundin Petroleums aktieägare

Kära aktieägare,

En rapport har publicerats i Stockholm om den påstådda rollen av vissa bolag, inklusive Lundin Petroleum, i Sudan från 1997 till 2003. Det finns inga nya bevis i denna rapport; rapporten upprepar slutsatser, insinuationer och felaktiga påståenden som grundar sig på partisan- och vilseledande information som tillbakavisades vid tidpunkten i ett dokument benämnt ”Lundin Oil i Sudan, maj 2001”.

Vi bestrider återigen bestämt alla påståenden om och slutsatser avseende missgärningar som i rapporten hänförs till Lundin Petroleum. Vi är starkt övertygade om att vår verksamhet bidrog till fred och utveckling i Sudan.

Som vi tidiagre förklarat i ”Lundin Petroleums Erfarenheter i Sudan” år 2003, var vi under den tid som vi befann oss i Sudan uppmärksamma på de konsekvenser som vår verksamhet hade på de lokala samhällena och arbetade aktivt tillsammans med intressentgrupper för att främja fred och välfärd. Vi höll regelbundna möten med företrädare för regeringen, både i Sverige och i Sudan, lokala samhällen, aktieägare, ideella organisationer och media och samarbetade med alla som var angelägna om fred och välstånd i Sudan. Vi agerade vid varje tidpunkt på ett fullständigt öppet sätt, samt bjöd in alla intresserade parter till Block 5A koncessionen för att med egna ögon se och bedöma situationen.

Det övergripande fredsavtalet (Comprehensive Peace Agreement (CPA)) som undertecknades mellan Sudans regering och södra Sudans företrädare år 2005 bestyrkte vår uppfattning att en hållbar fred kan uppnås genom oljeverksamhet. Fredsavtalet har hållit, trots de många utmaningarna med att få tidigare motståndare att arbeta tillsammans för landets och dess befolknings bästa. Samtliga ansträngningar bör nu inriktas på att bistå parterna i denna svåra försoningsprocess.

I detta sammanhang kan man ifrågasätta motiven bakom utfärdandet av en liknande rapport, men vad som dock är otvivelaktigt är att Lundin Petroleum har, vid varje tidpunkt, varit angelägen om och respekterat Sudans befolknings rättigheter.

Med vänliga hälsningar,
Ian H. Lundin
Styrelseordförande

back to Statements page