COMPANY STATEMENTS

Öppet brev

6 november 2019

Öppet brev från Ian Lundin och Alex Schneiter

Vi skrev senast till er den 15 november 2018 efter att slutdelgivning hade givits oss båda och bolaget, och efter att Sveriges regering hade givit sitt godkännande till Åklagarmyndigheten avseende väckandet av ett eventuellt åtal.

Regeringen gav detta godkännande utan att ta hänsyn till de många invändningar som vi framförde till varför ett åtal ej bör få väckas. Dessutom förelåg en klar intressekonflikt hos ministrar som deltog i beslutsfattandet och dessa borde ha förklarat sig själva jäviga i processen. Vi överklagade regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som avslog vår överklagan på grund av att vi inte ansågs vara part i saken. Vi anser att det är oacceptabelt att våra argument aldrig beaktades, särskilt med hänsyn till vår rätt till en rättvis rättegång och effektiva rättsmedel enligt artikel 6 och 13 i Europakonventionen.

Vi har nyligen blivit varse om att ministrar som var inblandade i beslutet att godkänna ett eventuellt åtal, aktivt har förföljt och kritiserat bolaget sedan 2006 och dessutom har överlämnat egna personliga handlingar till Åklagarmyndigheten efter att förundersökningen inleddes år 2010. Vi anser att detta är ytterligare bevis på att de har varit jäviga och aldrig borde ha varit med om att fatta beslutet.

I september 2019, nästan ett år efter att slutdelgivning skett, informerades vi om att perioden för slutdelgivning hade skjutits upp på obestämd tid och att vi båda skulle förhöras på nytt och eventuellt bli delgivna nya misstankar. Uppskjutandet av slutdelgivningen och det juridiska “limbo” som vi befinner oss i ökar vår oro, inte bara över det utdragna förloppet av denna utredning, som nu är på sitt tionde år, utan också avseende de oegentligheter och brister som har blivit uppenbara i processen. Enligt vår uppfattning har Åklagarmyndigheten överskridit sina befogenheter i sin yrkesutövning och begått allvarliga fel, bland annat genom att överlämna konfidentiellt utredningsmaterial till målsägandebiträden. Trots att detta specifika agerande ansågs vara “olagligt” av Riksåklagaren när det skedde tidigare och trots att vi blivit försäkrade om att det inte skulle upprepas, har det nu skett på nytt. Vi har därför gjort ytterligare en anmälan till Justitieombudsmannen och inväntar ett beslut.

En separat utredning har inletts avseende påstått övergrepp i rättssak och vi har båda delgivits misstanke om att ha trakasserat eller mutat Åklagarmyndighetens vittnen. Det påstås att vi på något sätt fortsatt gör detta idag, men vi förblir ovetandes om exakt vad det är vi anklagas för.

Vi vill betona (vilket vi har gjort till Åklagarmyndigheten) att dessa anklagelser är helt grundlösa och att det inte finns några grunder för anklagelser om felaktigheter, varken mot oss eller någon representant för Lundin. Vi och bolaget har alltid agerat på ett etiskt och korrekt sätt i arbetet med vårt försvar och vi skulle aldrig vidta åtgärder i strid med detta eller vidta andra skadliga åtgärder. Vi har själva begärt att Åklagarmyndigheten ska undersöka anklagelser om trakasserier och hot mot försvarets vittnen. Vissa av dessa vittnen har beslutat att de inte längre kan vara en del av processen då de känner att en fortsatt medverkan kan försätta dem i fysisk fara. Dessvärre har Åklagarmyndigheten konsekvent vägrat att engagera sig med oss på ett meningsfullt sätt i denna fråga och verkar oberörd av dessa anklagelser.

För att ytterligare förvärra situationen har vi nyligen fått erfara att Åklagarmyndigheten försökt att undanröja medlemmar av vårt försvarsteam genom att komma med befängda påståenden, ett agerande vi anser är högst tvivelaktigt med hänsyn till vår rätt till en rättvis rättegång, inklusive rätten att välja försvarsadvokat.

Slutligen, detta fall är baserat på att Sverige utövar universell jurisdiktion utan att tillämpa internationell rätt. Sådant besynnerligt förfarande kommer att få konsekvenser inte bara för oss som individer och bolaget, utan även för andra svenska och internationella bolag och chefer som bedriver, eller har ambitionen att bedriva, en legitim affärsverksamhet som minskar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer.

Vi är fast beslutna att bekämpa denna orättvisa inte bara genom den svenska rättsprocessen utan även, om det skulle behövas, genom det internationella rättssystemet. Vi är förvissade om att det helt saknas grund för anklagelser om överträdelser av oss eller någon representant för Lundin. Det är vår bestämda övertygelse att Lundin var en kraft för utveckling i Sudan och att vi gjorde allt i vår makt för att uppnå fred genom fredliga medel. Vi har också tillit till att de svenska domstolarna i slutändan kommer att fatta rätt beslut om saken går vidare till åtal. Vi hoppas dock att förnuft och rättvisa ska segra och att dessa utredningar läggs ned inom kort.

Med vänliga hälsningar,

Ian H. Lundin
Styrelseordförande

Alex Schneiter
Koncernchef och vd

Mer information om tidigare aktiviteter i Sudan finns på hemsidan och rapporten Lundins historia i Sudan som ger en detaljerad beskrivning över vår verksamhet i regionen mellan åren 1997 och 2003.

back to Statements page