COMPANY STATEMENTS

Press Release

Stockholm 1 november 2018

Lundin Petroleum har blivit informerat om en eventuell företagsbot och förverkande av ekonomiska fördelar avseende tidigare verksamhet i Sudan

Åklagarmyndigheten har den 1 november 2018 delgivit Lundin Petroleum AB (“Lundin Petroleum” eller “bolaget”) ett yrkande om en företagsbot samt förverkande av ekonomiska fördelar i anknytning till förundersökningen avseende tidigare verksamhet i Sudan mellan åren 1997 till 2003.

  • Åklagarmyndigheten har delgivit Lundin Petroleum ett yrkande om en företagsbot samt förverkande av ekonomiska fördelar avseende tidigare verksamhet i Sudan från 1997 till 2003.
  • Enligt informationen i delgivningen kan åklagaren yrka på:
  • a) en företagsbot om 3 miljoner SEK, och
  • b) förverkande av ekonomiska fördelar från påstått brott om 3 282 miljoner SEK, baserat på vinsten från försäljningen av Block 5A-tillgången under 2003 om 729 miljoner SEK.
  • Eventuellt förverkande av ekonomiska fördelar eller företagsbot kan endast påföras i samband med att en dom i en eventuell rättegång meddelas.
  • Förundersökningen är inne på sitt nionde år och Lundin Petroleum är fortsatt övertygat om att det helt saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget och bolaget kommer kraftfullt att bestrida en eventuell företagsbot eller förverkande av ekonomiska fördelar.

Tidpunkten för beslut om huruvida förverkande av ekonomiska fördelar eller företagsbot ska påföras är fortfarande oviss. Förverkande av ekonomiska fördelar eller företagsbot kan dock endast påföras i samband med en dom i en eventuell rättegång gällande de omständigheter som för närvarande är föremål för förundersökning. Bolaget är fullt övertygat om att det helt saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget och i enlighet därmed kommer bolaget att kraftfullt bestrida såväl eventuell företagsbot som förverkande av ekonomiska fördelar.

Åklagarmyndigheten inledde i juni 2010 en förundersökning om påstådd medverkan i brott mot internationell humanitär rätt i Sudan 1997–2003. Förundersökningen är nu inne på sitt nionde år. Lundin Petroleum och bolagets företrädare har samarbetat proaktivt och på ett omfattande sätt med förundersökningen genom att lämna information om den tidigare verksamheten i Sudan och genom att delta i förhör.

Lundin Petroleum är fortsatt fullt övertygat om att det helt saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget och fast förvissat om att bolaget bidrog till utveckling i Sudan. Mer information om bolagets tidigare verksamhet i Sudan finns tillgänglig på www.lundinhistoryinsudan.com

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14 [email protected]

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
[email protected]

Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
[email protected]

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 16.30 CET.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida
resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende
uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av
reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och
sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa
antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar
diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller
prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan
komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande
uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från
dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig
vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för
informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt
tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive
risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella
risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Risker och riskhantering” samt på andra ställen i bolagets
årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat
kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

back to Statements page