Press Release

Stockholm 11 november 2021

Åklagarmyndigheten väcker åtal avseende bolagets tidigare verksamhet i Sudan

Lundin Energy AB (“Lundin Energy” eller “bolaget”) meddelar att Åklagarmyndigheten idag har beslutat att väcka åtal mot styrelseordförande Ian H. Lundin, samt styrelseledamot Alex Schneiter, i förhållande till tidigare verksamhet i Sudan mellan åren 1999-2003 respektive 2000-2003. Åtalet innefattar även ett yrkande att påföra bolaget en företagsbot om 3 000 000 kronor och förverkande av ekonomiska fördelar motsvarande 1 391 791 000 kronor, vilket enligt Åklagarmyndigheten motsvarar värdet av den vinst om 720 098 000 kronor som bolaget gjorde vid försäljningen av verksamheten 2003. Som en följd av åtalsbeslutet har Ian H. Lundin valt att inte ställa upp för omval till styrelseordförande vid bolagets årsstämma 2022. Bolaget bestrider att det finns någon grund för anklagelser om felaktigt agerande av någon av dess företrädare, och bedömer att de operativa och finansiella prognoser som bolaget tidigare meddelat inte kommer att påverkas.

I åtalet anges det att Ian H. Lundin och Alex Schneiter anklagas för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003 respektive 2000-2003.

Både Ian H. Lundin och Alex Schneiter nekar bestämt till dessa anklagelser och har styrelsens fulla stöd vid bestridande av dessa vid en rättegång. De kommer båda att fortsätta som styrelseledamöter och bolagets verksamhet och ledning kommer inte att påverkas.

Ian H. Lundin, styrelseordförande för Lundin Energy, kommenterade:

”Åklagarmyndighetens beslut är obegripligt eftersom det inte styrks av några bevis i förundersökningen, ett faktum som varit oförändrat under de senaste elva åren. Jag vill personligen tacka alla våra aktieägare och samarbetspartners för det stöd ni visat såväl bolaget, som Alex och mig. Jag vet att vi inte har gjort något fel och vi kommer slutligen att bevisa detta i domstol. Det har varit en ära och ett privilegium att ha fått vara styrelseordförande för Lundin Energy under de senaste 20 åren. Under denna tid har bolaget växt från att vara ett litet oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas, till att bli ett ledande oberoende energibolag med en av de lägsta koldioxidutsläppen inom upstream-industrin”.

Bolaget fortsätter att vara starkt kritiskt över rättviseaspekterna, tillförlitligheten och den rättsliga grunden för förundersökningen, samt trovärdigheten och noggrannheten i NGO-rapporterna som tycks ligga till grund för åklagarens utredning. Bolaget är fast övertygat om att det inte finns några bevis som knyter någon representant för bolaget till de påstådda huvudbrotten, vilket kommer att påvisas under rättegången. Bolaget är fast förvissat om att det bidrog till utveckling i Sudan och att verksamheten bedrevs på ett ansvarsfullt sätt, som en del av ett internationellt konsortium och helt i linje med den policy för konstruktivt engagemang som uppmuntrades av FN, EU och Sverige vid den tiden.

Åtalet inkluderar även yrkande mot bolaget om en företagsbot om 3 000 000 kronor och om förverkande av ekonomiska fördelar motsvarande ett belopp av 1 391 791 000 kronor, vilket enligt Åklagarmyndigheten motsvarar värdet av den vinst om 720 098 000 kronor som bolaget gjorde vid försäljningen av verksamheten 2003. En företagsbot eller förverkande av ekonomiska fördelar kan endast påföras i samband med en fällande dom i en rättegång.

Bolaget vidhåller att det kraftfullt kommer att bestrida en eventuell företagsbot och förverkande, och bedömer att de operativa och finansiella prognoser som bolaget tidigare meddelat inte kommer att påverkas. Trots att förverkansbeloppet har minskat betydligt från vad som tidigare meddelats från Åklagarmyndigheten under 2018, anser bolaget att det saknas rättslig grund för ett sånt yrkande. Detta är ytterligare ett steg i den rättsliga processen och även om det kan ta många år att nå ett avslut, ser inte bolaget att det finns några omständigheter under vilka en företagsbot eller förverkande skulle kunna utdömas, eftersom det saknas grund för anklagelser om felaktigt agerande från någon av dess företrädare.

Bolaget fortsätter att utvärdera åtalet och kommer att tillhandahålla ett detaljerat svar efter att det analyserats. Ian H. Lundins beslut att inte ställa upp för omval till styrelseordförande vid bolagets kommande årsstämma gör att han kan fokusera fullt ut på att försvara sig mot anklagelserna, samt att bolaget och valberedningen på ett organiserat sätt kan hantera övergången till en ny styrelseordförande.

Mer information om bolagets tidigare verksamhet i regionen, ärendet fram till dagens datum samt våra farhågor över den rättsliga processen finns tillgängligt på www.www.lundinsudanlegalcase.com. Denna hemsida innehåller även en länk till en rapport som upprättats av oberoende experter på uppdrag av styrelsen, samt en kopia av dess sammanfattning.

 

För investerarrelaterade frågor kontakta
Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
[email protected]

För mediaförfrågningar kontakta:
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
[email protected]

 

Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin

 

Denna information är sådan som Lundin Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 11.00 CET.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 

back to Statements page